Духовни образи

Служители на Духа, носители на радостта.

Истински Великото седи зад
материалното. Реалното,
Великото в живота,
то е невидимото.

Series – Bogomili

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

True. Greatness
Sits behind the material world.
The Real, The Great in life,
It shall be invisible.

0 коментари за “Духовни образи

Напишете коментар