Към Светлината

СВЕТЛИНА И ДВИЖЕНИЕ

Лили Димкова е завършила Художествена академия в София (1957 г.), специалност сценография. Работила е като художник в театъра и киното, както и оформление на книги. Имала е самостоятелни изложби живопис в Ню Йорк в музея на Николай Рьорих (1979), в Сан Франциско, Алжир, Мароко, Берлин, Будапеща, Виена и самостоятелни изложби в София. Нейни картини има в Националната галерия, в музеят „Николай Рйорих“ в Ню Йорк, галерии в страната и в частни колекции в много страни. Носител е на орден „Кирил и Методий“. Работи с маслен пастел.

Светът на Лили Димкова е проникнат от светлина и мисъл. И портретите, и пейзажите (портрети на природата) й изразяват това проникновение, те търсят вътрешното измерение на нещата, за да го направят видимо чрез цветовете и движението. Една особена прозрачност има в лицата, в очите, в небето, в земята, дървесата и водите, която ни помага да усетим, че материята в този свят е не просто вещество, а едно живо тайнство, една трепетна светеща енергия. Тази прозрачност художничката постига по отношение не само на пространството, но и на времето. Когато вътрешният й поглед се обърне към миналото, той прозира през пластовете на времето, разпознава и очертава образите на големите духовни подвижници на България, чието могъщо присъствие оживява в Картините: Орфей, Боян Магът, Василий Врач, Йоан Кукузел, Свети Иван Рилски, Паисий, Патриарх Евтимий, Светите Кирил и Методий. А циклите „Лица от бъдещето“, „Шестата раса“ и „Заветът на цветните лъчи на светлината“ ни представят образи, които съществуват сякаш извън и въпреки времето – изначални, архетипни, прекрасни като мечта.

Светът става прозрачен само когато го гледат чисти очи.

Лили Димкова предпочита да рисува очите. Вероятно онова, което истински я вълнува, е душата на човека (и на нещата). „Тя прекрасно рисува физическия облик на човека, но винаги осмислен от богатата му духовна същина. Това е ключ към разбиране на нейното майсторство в областта на портрета, което е наистина завидно. Самата тя казва, че в живота всичко е светлина и движение. Рисувайки Лили Димкова прилага тази своя позиция – тоновете на портретите й се вплитат в един неудържим, сякаш раздвижен от вечния ход на времето вихър. Той обгръща всичко, като ни изпълва с чувството за диалектика в живота, историята и човешкото развитие.“

(з.д.к. Й. Коцева, 1981 г.)

„Лили Димкова е художник, надарен с изключителна чувствителност!

Нежност, светлина и движение са характерни черти на нейното изкуство, тези качества ние виждаме в картините й – било във фигурите на девойките -лазарки, било в обредните танци на кукерите или в ритъма и движението на природата. Разцъфтялата пролет или есенните ветрове са колкото земни, толкова и отдалечени от земята.

Изкуството на Димкова е пропито с размисъл! Нейните мисли, светли и одухотворени, с таланта на душевна чистота, са ярко изразени в хармонично единство на багри, форми и щрих.

Нейният творчески заряд е великолепието в света, красотата над преходното и мислите за вечното!“

(проф. Дечко Узунов, 1979г.)

Публикувано изображение

Беинса Дуно (Петър Дънов)

Beinsa Duno (Petar Dunov)

Пътят на човека

The Road Of Man

 

Публикувано изображение

Скитах се по гори и планини.
Един незнаен ме придружаваше.
Качвахме и слизахме планински светли върхове и ходейки Той винаги с мен бе.
Там горе аз видях Неговата светлина що ме озари.
И каза Той: „Помни, че трябва горе да си, слезни и знай, на всички полезен бъди.“

I wandered in forests and mountains. A stranger guided me. 
We climbed up and down the bright mountain peaks 
And walking together ever was He with me.
Up there I saw His light that glowed over me.
And said He: „Remember, you must be above,
Go down and know, be useful to all. “

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Series – “The heritage of coloured beams of light”

 

Публикувано изображение

„И рече Бог, поставям
дъгата си в облака,
и тя ще бъде белег на
завета между мене и
земята във вечни родове.,,

„So said God, I place 
My rainbow in the cloud,
And it shall be a sign of
My words between me
And the earth in eternal kinship. “

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Духът на истината

Series — „The heritage of coloured beams of light”

The spirit of truth.

„Вземете щитът на вярата
и мечът на Духа, който
е словото Божие.

“Take the sword of faith,
And the sword of Spirit, which 
Is the Word of God“

Обичай съвършения път на Истината и Живота.
Постави Доброто за основа на дома си,
Правдата за мерило,
Любовта за украшение,
Мъдростта за ограда
и Истината за светило.
Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изява.

Love the perfection of the road of Truth and Life.
Place Goodness as your home’s foundation 
Fairness as your standard,
With Love for decoration,
Wisdom as a fence and 
Truth as a lantern.
Only then will you recognise me and 
I will come before you.

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Духът Христов

Series – “The heritage of coloured beams of light”

The spirit of Christ

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината ”

Духът на Любовта, Духът на Живота

Series – “The heritage of coloured beams of light’’

The spirit of Love, The spirit of Life

„А бивайте благи един
другиму, милосърдни,
прощавайте си един
на други, както ви е
Бог простил чрез Христа.

“And be kind to
Each other, and gracious,
Forgive to each other,
As your God has 
Forgiven you through Christ“

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината

Духът на Обещанието

Дух Святий

Series – “The heritage of coloured beams of light’’

The spirit of Promise

The spirit of Blessing

„Благославяй, душе моя,
Господа, и не забравяй
всичките му благодеяния“.

„Blessed shall be my soul, 
God, and do not forget 
All His blessings. “

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Духът на силата

Духът на благодатта

Series – “The heritage of coloured beams of light”

The spirit of strength

The spirit of gratitude

„Чрез Неговия Дух да се
утвърдите крепко във
вътрешния человек.“

Through His Spirit shall 
You keep strong in 
The insight of man“

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Духът на Мъдростта

Series – “The heritage of coloured beams of light”

The spirit of Wisdom

Господ дава мъдрост.
И всичко, каквото би пожелал ти,
не се сравнява с нея.

God shall give wisdom.
And all you would wish,
Shall not compare to it.

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Завета на цветните лъчи на светлината”

Духът на душата

Series – “The heritage of coloured beams of light’’

The spirit of the soul

„И весели се в Господа,
и ще даде прошенията
на сърцето ти.“

„And be happy in God,
And He shall give forgiveness 
To your heart. “

Към върховете

Toward the peaks

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Цикъл – Богомили

 

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

non Богомил

Pope Bogomil

Цикъл – Богомили

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

Цикъл – Богомили

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

Боян Магът

Boyan the Sorcerer

Цикъл – Богомили

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

Мога да постигна, що желая.
Във живота всичко се постига.
Ще нося Божиите блага
във всички човешки сърца.
Там дето се ражда радостта,
там дето царува любовта.

What I wish for, I can achieve.
All is reachable in life.
I shall bring God’sglories 
Into all human hearts.
Where happiness is born,
Where love has reigned.

Цикъл – Богомили

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

Цикъл – Богомили

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

Цикъл – Богомили

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

Василий Врач

Vasilii Vrach

Ние ще ходим в тоя път
на светлината,
на светлината, на светлината,
в която царува Божията Любов.

We shall go on this way 
Of light,
Of light, of light,
In which God’s Love reigns.
Служители на Духа, носители на радостта.
Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Цикъл – Богомили

 

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

За обетована земя аз тръгнах пътник
где извират извори,
где текат реките,
где зреят плодовете,
где птици пеят.
Где хората живеят братски.

For the promised land I journeyd
Where the springs start,
Where the rivers flow,
Where the fruits ripen,
Where the birds sing.
Where people live in harmony.

 

Публикувано изображение

Студен си ти, но ни спасяваш от студа.
И когато пролетта настава и животът се явява
ти пак ги придружаваш
и свойта светла дреха им надяваш.
Малко говориш, много мислиш;
Малко обещаваш, много даваш
и всеки твой дар с чистота придружаваш.

You are cold, but You save us from the cold.
With the advent spring of life comes also
You come with them
And your bright gown is on them.
You speak little, think much;
You promise little, give much,
And each of your gifts comes with purity.

Цикъл – Богомили

Series – Bogomili

Служители на Духа, носители на радостта.

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

 

Публикувано изображение

Истински Великото седи зад
материалното. Реалното,
Великото в живота,
то е невидимото.

True. Greatness
Sits behind the material world.
The Real, The Great in life,
It shall be invisible.

Публикувано 28 юни 2018 – 11:58

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

В зората на живота,
Слънцето изгряваше.
На природа граници очертаваше,
в душа ми мощен Дух пробуди.
В сърце ми Любов събуди.

On the horizon of life,
The sun shone.
Nature’s boandaries it drew,
In my soul a mighty Spirit stirred.
In my heart Love awakened.

 

Публикувано изображение

Добър ден е светлият ден.
Хубав и красив е той.
Всичко озарява, всичко оживява
и в живота Божието благо той раздава.

Good is the lighted day.
Nice and beautiful is it.
It brings glory and life to everything.
And in life God’s blessing it gives.

 

Публикувано изображение

Паисий

Paisii

Ти съзнавай, ти гради,
безспирно сей, гради
и в живота всичко давай.
Тази истина, Бога, ти познавай.

You are aware, you shall build,
And you give all to life.
This truth, God, you shall know.

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Патриарх Евтимий

Patriarch Evtimii

С Господа, който живее в мене
всичко мога.
Помощта не идва отвън;
тя иде от вътре.

With God who lives in me,
I am capable of anything.
The help does not come from outside;
It comes from within.

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Теодоси Търновски

Teodosi Turnovski

Светъл ден, светъл ден,
светъл Божи ден.

Bright day, bright day, 
Bright blessed day.

 

Публикувано изображение

Цикъл – Български светци

Series – Bulgarian Sains

 

Публикувано изображение

Св. Иван Рилски

St. Ivan Rilski

Правда, правда, правда,
що внасяш свобода в ума.
Красива и мощна си ти.

Truth, truth, truth,
That brings freedom to the mind.
Kind and strong you are.

 

Публикувано изображение

Красотата е облекло на
истината.

Beauty shall be the clothing
for truth.

Цикъл – Български светци

Series – Bulgarian Sains

 

Публикувано изображение

Св. Петка

St. Petka

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Св. Климент

St. Kliment

Тъги, скърби са богатство за живота,
в душа скрити
за бъдни добрини, за благи плодове,
за светли дни, за светли дни.

Sadness, sorrow are the treasures of life
Hidden in the soul,
For future goodness, for sweet fruits,
For bright days, for bright days.

 

Публикувано изображение

Цикъл – Български светци

Series – Bulgarian Sains

 

Публикувано изображение

Св. Варвара

St. Varvara

И аз виждам връх изправен
Пред мен стои
Той зове ме кротко там нагоре.

And I can see а high plateau
looming in front of me.
It calls me quietly.

 

Публикувано изображение

Цикъл – Хавайски острови

Series – “Hawaiian islands ”

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Цикъл – Хавайски острови

Series – “Hawaiian islands ”

 

Публикувано изображение

Шестата раса

The sixth race

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Лица от бъдещето”
Series- “Faces of the future ”

 

Публикувано изображение

Нежно чувство проявено,
всяко зло е разтопено.

With tender feeling 
Each evil shall be melted.

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Лица от бъдещето”

Series- “Faces of the future ”

Мили поглед на очите,
туй е език на душите.

Kind look of the eyes,
This is the souls’ tongue.

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Лица от бъдещето”

Series – “Faces of the future“

Силна воля увенчава
всяко дело и проява.

Strong will shall bring
To each deed and act.

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Лица от бъдещето ”
Series – “Faces of the future“

Съзерцание

Contemplation

Съзерцанието – това са ония
свещени минути, когато
възвишени образи изпълват
съзнанието.

Contemplation – these are the
Glorious minutes, when
Heightened visions shall cover
Consciousness.

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Лица от бъдещето”

Series- “Faces of the future“

Светъл лъч от горе слиза,
малките цветя да озари;
близо изворче извира,
леко блика, шушне, шумоли
и цветята вечно весели.

A bright beam comes from above,
Smaller flowers to glow;
A spring comes out of the earth,
Runs and whispers
Making happy flowers.

* * *

 

Публикувано изображение

Изворът, който извира от върховете
напоява всичко по пътя си.
Ако искаш да помогнеш на човечеството,
изправи своя живот!
Тогава ти постъпваш по закона на извора.

The stream coming from the peaks
Shall dampen all on its way.
If you wish to help humanity,
Strengthen your life!
Then you obey the law of the stream.

* * *

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Лица от бъдещето ”

Series – “Faces of the future“

Вдъхновение, вдъхновение,
ти си благословение,
ти си благословение.

Inspiration, inspiration
Blessed are you, blessed are you.

* * *

 

Публикувано изображение

Великия живот се
ражда в тежката скръб.
Тиха радост, нов живот
носи тази буря на света.

The greatest life
Is born from deepest sorrow.
Quiet glory, new life
Brings this storm to the world.

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Бабаджи

Babadji

Аз обичам всички, понеже
Красотата, Радостта,
Чистотата и Любовта са в тях!

I love everyone, as
Beauty, Glory, Purity
And Love are in them!

* * *

 

Публикувано изображение

Мъгла

Mist

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Бетовен

Beethoven

* * *

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Чайковски

Tchaikovsky

 

Публикувано изображение

Баща ми

My Father

* * *

 

Публикувано изображение

Хляб наш насъщний

Bread, our sustenance

Давай, давай,
всичко давай, чисто семе пшеничено.
Да се сее на нивата,
на нивата красивата.
Да се чисти през зимата.
Да се радва на живота
всичко сято на полето
на полето от небето.

Give, give, give all,
Pure seed of wheat.
To be sown on the field,
On the beautiful field.
To be purified in winter
To be happy with life
All the seed on the field
On the field from the heaven.

 

Публикувано изображение

При всичките условия на живота
не губи своя мир, своя мир.

In spite of life’s obsacles
it shall not lose its peace, its peace.

* * *

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Левски

Levski

 

Публикувано изображение

Дървото на живота

The tree of life

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Орфей

Orpheus

 

Публикувано изображение

Еркюприя

Erqupria

 

Публикувано изображение

Красотата е голям чист извор
в живота.
Бъди винаги кротък
и пази свещено в душата си
всичко, което излиза от този извор.

Beauty is a large pure spring
In life.
Be humble forever
And keep brighty in your soul
All that comes from this spring.

* * *

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Пожар

Fire

 

Публикувано изображение

Дъжд

Rain

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Изгрява Слънцето,
праща светлина,
носи радост за живота тя.

The Sun rises,
And sends light,
And brings glory to life.

Цикъл – 7-те Рилски езера

Series – The seven Rila lakes

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Цикъл – 7-те Рилски езера

Series – The seven Rila lakes

В развълнуваното езеро
не виждам нищо. Тихото езеро
отразява планинските върхове,
небето, слънцето и звездите.

In the rough lake
I do not see anything. The quiet lake 
Reflects the mount peaks,
The sky, the sun and stars.

* * *

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Олга

Olga

В небесните ширини
в небесните глъбини,
в небесните висини
де светлина обитава
и в живота вечно се проявява.

In heaven’s width
And in heaven’s depths,
And in heaven’s hights
Where light is around
And in life is the eternal.

* * *

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Цикъл – „Хавайски острови“
Series – “Hawaiian islands”

* * *

 

Публикувано изображение

Грее слънцето, светло е навсякъде, обвита е земята с топла дреха.
Събужда всичко живо!
Чува се радостна песен:
Велик си Ти, Господи, велики са Твоите дела, велико е името Ти над всичко.
Ти цариш в сила и живот,
в знание, мъдрост, в истина, любов.

The sun is shining, there is light everywhere, the earth is covered with a warm gown.
All that is alive is awakened!
A glorious song is chanted:
You are great, God – great are Your deeds, great is Your name above all.
You reign over strength and life,
In knowledge and wisdom, in truth and love.

* * *

 

Публикувано изображение

Рудолф Щайнер

Rudolph Steiner

И виделината свети в
тъмнината,
и тъмнината я не обзе.

And the light is glowing in
the darkness,
And the darkness has it not.

* * *

 

Публикувано изображение

И светлината очерта красотата
на Божествения живот,
който се всели
и повдигна моята душа.

And light drew the beauty
Of God’s life,
and lifts my soul which is glorious.

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Когато малкото клонче прави отклонение нагоре – надолу,
но се държи за дървото няма нищо опасно.
Но когато се откъсне опасността идва.
Когато човек живее за Бога, той е клончето, заловено за дървото.

When the small branch winds up and down,
yet remains bound to the tree, there is no danger.
But when it breaks, the danger comes.
When a person lives for God, he is the branch, secured to the tree.

 

Публикувано изображение

Всичко в живота
се превръща в добро.

All in life
Shall become good.

* * *

 

Публикувано изображение

Баща ми

My Father

Блага дума на устата
туй е ключът на сърцата.

Sweet word to the mouth,
This is the key to the hearts.

* * *

 

Публикувано изображение

Всички форми в природата
са символи на един вечен идеален свят.

All the forms of nature
Are symbols of the eternal world.

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Майка ми

My Mother

* * *

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Симона

Simona

Слушай гласа на песента,
що разнася вече пролетта.
Дар велик е за живота тя.

Listen to the song
Of spring.
It is a great gift to life.

* * *

 

Публикувано изображение

* * *

 

Публикувано изображение

Лазарки

Lazarki

Ранен час е;
всичко пей, трепти.
Слънце грей,
радва се душата на света
за великата любов.

It is early;
All are singing, twinkling.
The sun is shining
Making the world’s soul delight
In divine love.

 

Публикувано изображение

Кукер

Kuker