Цикъл – Богомили

Служители на Духа, носители на радостта.

За обетована земя аз тръгнах пътник
где извират извори,
где текат реките,
где зреят плодовете,
где птици пеят.
Где хората живеят братски.

Series – Bogomili

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

For the promised land I journeyd
Where the springs start,
Where the rivers flow,
Where the fruits ripen,
Where the birds sing.
Where people live in harmony.

0 коментари за “Цикъл – Богомили

Напишете коментар