Боян Магът

Цикъл – Богомили

Служители на Духа, носители на радостта.

Мога да постигна, що желая.
Във живота всичко се постига.
Ще нося Божиите блага
във всички човешки сърца.
Там дето се ражда радостта,
там дето царува любовта.

Series – Bogomili

Boyan the Sorcerer

Servants of the Spirit, Bringers of glory.

What I wish for, I can achieve.
All is reachable in life.
I shall bring God’sglories 
Into all human hearts.
Where happiness is born,
Where love has reigned.

0 коментари за “Боян Магът

Напишете коментар